SEÇİMLER HAKKINDA

Türkiye yeni bir seçim dönemine girmiş bulunuyor.

TBMM, 4 Kasım 2007 tarihinde yapılması gereken milletvekili seçimlerini öne alarak 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Hem hak, hem görev olan seçme ve seçilme yetkisini her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, 22 Temmuzda kullanacak.

22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimi Seçim Takvimi aşağıdadır. Takvime göre seçimlerin başlangıç tarihi 04 Mayıs 2007 Cuma, seçim propagandasının başlangıç tarihi ise 12 Temmuz 2007 Perşembe günü olarak belirlenmiş olup, seçim dönemi oy verme günü olan 22 Temmuz 2007 günü saat 24:00 de sona erecektir.
Anayasamıza göre seçimlerin yönetimi ve denetimi görevi Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay tarafından kendi üyeleri arasından seçilen yedi asil, dört yedek olmak üzere on bir yüksek yargıçtan oluşan yüksek bir kuruldur. Her il ve ilçede de ayrıca yargıçların başkanlığında oluşturulan il ve ilçe seçim kurulları bulunmaktadır. Seçimler bu kurulların denetiminde ve gözetiminde yapılarak sonuçlandırılır.

Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır.

Seçmen oyunu kendisi kullanır.

Oy gizli verilir.

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.

Türkiye'de her il bir seçim çevresi, her muhtarlık, bir seçim bölgesidir.

Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.

Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.

On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, askeri öğrenciler, ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Yasalara uygun olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy vermesi, seçimin çabuk sonuçlanması, mükerrer oy kullanan seçmenlerin saptanması, vatandaşların görev ve sorumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlamak üzere seçmen kütüğü tutulmaktadır.

Seçmen kütüğünde yazılı olmayanlar oy kullanamazlar.

Seçmen kütüğü; her dört yılda bir yeniden düzenlenir, iki yılda bir güncelleştirilir.

Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kağıdı hazırlanır ve seçim çevrelerinin özelliklerine göre Yüksek Seçim Kurulu'nca tespit edilen esaslar dairesinde gönderilir veya dağıtılır.

Seçimlerde propaganda, oy verme gününden önceki onuncu günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inde sona erer.

Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasaktır.

Açık yerlerde, güneş battıktan doğuncaya kadar toplu olarak, sözlü propaganda yapılamaz.

Seçimlere katılan siyasi partiler veya bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilir. Mabetlerde, okullarda, kışla, karargâh, ordugâh gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer toplantısı yapılamaz.

Devlet katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlarla kamu yararı amacı taşıyan dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorundadırlar. Bu kişiler Siyasi partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunamazlar.

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Bir kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı gibi, aynı anda bir den fazla partiden aday gösterilemez.

Anayasamıza göre seçimlerde 550 milletvekili seçilecektir.

550 milletvekilinin illere dağılımı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmıştır. Yasa gereğince her il, nüfusu ne olursa olsun en az 2 milletvekili çıkartmaktadır. İstanbul 70, Ankara 29, İzmir 24 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaran illerimizdir.

Her yurttaşımızın, en önemli yurttaşlık görevi olan oy kullanma görevini 22 Temmuzda mutlaka yerine getireceğine olan inancımızı belirtiyor, seçimin ülkemize yararlı sonuçlar getirmesini içtenlikle diliyoruz.


Av. BAŞAR YALTI Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

Av. Dr. Başar Yaltı
[email protected] | 0212 347 22 41
Cemil Aslan Güder Cad. Mobil Sit. Eser Apt. No:13/7 Gayrettepe, İstanbul